Tuần lễ kỷ Jura, cuộc họp Big Kim Jong-un của Trump – Độc thoại

15
63

Độc thoại của Jimmy Fallon từ thứ hai, ngày 11 tháng 6. Đăng ký ngay với The Tonight Show Diễn viên Jimmy Fallon: http://bit.ly/1nwT1aN Xem Đêm nay …
source

15 Nhận xét

  1. And Eric slumped his shoulder, left out of all the word play the same way he's left out of Daddy's love, and quietly returned to his crawlspace behind the copier in Miller's office… and let the spiders bite him so he could feel some kind of contact for five minutes.

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây